Нови изкупни цени за енергия от ФтЕЦ


Solar-panel

Преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от ФтЕЦ с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, са както следва:

  • ФтЕЦ с инсталирана мощност до 5 kW, монтирани на покриви и фасади – 242,13 лв./MWh (без ДДС)
  • ФтЕЦ с инсталирана мощност над 5 до 30 kW, монтирани на покриви и фасади – 205,99 лв./MWh (без ДДС)