Курсове по елекробезопасност

Обучения по електробезопасност до и над 1000 V

Техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации, се възлагат на подготвени лица от електротехническия персонал, преминали специализирано обучение за безопасност и проверка на знанията. За придобиването на квалификационна група се изисква съответно образование и стаж за работа по електрообзавеждане, специализирано обучение и полагане на изпит.

Периодичност на обучения за квалификационна група по електробезопасност

До 1000 V

ВЕДНЪЖ НА 2 ГОДИНИ

Над 1000 V

ЕЖЕГОДНО

Продължителност на обучението за придобиване на квалификационна група

Втора квалификационна група

4 учебни часа

Трета квалификационна група

8 учебни часа

Четвърта квалификационна група

16 учебни часа

Пета квалификационна група

24 учебни часа

Квалификационни групи

Първа квалификационна група

Неелектротехническия персонал

Общи и строителни работници, бояджии, монтажници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти.

Втора квалификационна група

Начинаещите работници от електротехническия персонал

Електрозаварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване и други.

Трета квалификационна група

Оперативно ремонтен и ръководещ персонал

Оперативен и оперативно-ремонтен персонал и лицата, които водят Дневника за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите електрически лампи и трансоформатори;
лицата, които ръководят и/или обучават работещи с първа и втора квалификационна група. Допускащи, наблюдаващи или изпълнители на работа с наряд. Настройчиците на КИП и А, лаборантите в електролаборатории, специалистите по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и други.

Четвърта квалификационна група

Организационен, ръководещ и контролиращ персонал

Лицата, които организират, ръководят и контролират работите по техническата експлоатация, оперативното обслужване, ремонтите, реконструкциите и модернизациите;
издаващите наряди, нареждания и отговорните ръководители;
лицата, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания.

Пета квалификационна група

Техническите ръководители, упълномощени от работодателям за ремонт и контрол, на електрообзавеждане с напрежение до и над 1000 V.

Отговорни ръководители, издаващи наряди и нареждания за работа по електрообзавеждането с напрежение над 1000 V. Ръководителите на служби/отдели по експлоатация и безопасност при работа, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V.

Кога се полага изпит за квалификационна група?

При постъпване на работа

За повишаване на квалификационна група

За възстановяване на квалификационна група след отнемане/понижаване

Периодично, в срокове, определени в длъжностната характеристика