Курсове по електробезопасност


Обучения по електробезопасност до и над 1000 V

Техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации, се възлагат на подготвени лица от електротехническия персонал, преминали специализирано обучение за безопасност и проверка на знанията.

За придобиването на квалификационна група се изисква съответно образование и стаж за работа по електрообзавеждане, специализирано обучение и полагане на изпит.

Притежаваната квалификационна група се доказва с удостоверение, което задължително се носи по време на работа.

Периодичността на обученията за квалификационна група по електробезопасност е:

 • до 1000 V – веднъж на 2 години;
 • над 1000 V – ежегодно.

Определени са пет квалификационни групи – от първа до пета, степенувани по отговорност на задълженията и действията на лицата, свързани с осигуряване на безопасност при работа.

Първа квалификационна група е необходима на лицата от неелектротехническия персонал, назначавани на работа като:

 • общи и строителни работници, бояджии, монтажници и други;
 • работещи, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти.

Втора квалификационна група е необходима на:

 • начинаещите работници от електротехническия персонал;
 • електротехнологическият персонал – електрозаварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване и други.

Трета квалификационна група е необходима на:

 • електротехническият персонал, на който се възлага самостоятелно извършване на работа;
 • оперативният и оперативно-ремонтният персонал и лицата, които водят Дневника за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите електрически лампи и трансоформатори;
 • лицата, които ръководят и/или обучават работещи с първа и втора квалификационна група;
 • допускащите, наблюдаващите или изпълнителите на работа с наряд;
 • настройчиците на КИП и А, лаборантите в електролаборатории, специалистите по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и други.

Четвърта квалификационна група е необходима на:

 • лицата, които организират, ръководят и контролират работите по техническата експлоатация, оперативното обслужване, ремонтите, реконструкциите и модернизациите;
 • издаващите наряди, нареждания и отговорните ръководители;
 • лицата, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания.

Пета квалификационна група е необходима на:

 • техническите ръководители, упълномощени от работодателя да ръководят дейностите по обслужване, ремонт и контрол, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V;
 • издаващите наряди и нареждания, отговорните ръководители за работа по електрообзавеждането с напрежение над 1000 V;
 • ръководителите на служби/отдели по експлоатация и безопасност при работа, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V.

Посочените квалификационни групи по електробезопасност са минималните. Работодателят може да определя по-висока квалификационна група от посочената за същите видове работи или дейности.

Минималната продължителност на обучението за придобиване на квалификационна група е:

 •  4 учебни часа – за втора квалификационна група;
 • 8 учебни часа – за трета квалификационна група;
 • 16 учебни часа – за четвърта квалификационна група;
 • 24 учебни часа – за пета квалификационна група;

Кога се полага изпит за квалификационна група:

1. При постъпване на работа;
2. За повишаване на квалификационна група;
3. За възстановяване на квалификационна група след отнемане/понижаване;
4. Периодично, в срокове, определени в длъжностната характеристика, но не по-дълги от една година за изпълнителския персонал и от две години – за ръководния персонал.

Изпитът при постъпване на работа и за възстановяване е само устен, а в останалите случаи работодателят определя дали да е устен или писмен.

Заявка за участие в обученията можете да направите онлайн или на тел. 052375011.