Ново решение на КЕВР стимулира изграждането на соларни инсталации в България.


решение КЕВР 07.2016

Според докладите на ООН броят на страните, развиващи политики за подкрепа на възобновяемата енергия, се е увеличил девет пъти само за десет години, в резултат на което една пета от производството на еленергия в света в момента е резултат от използването на възобновяеми източници.

От юли месец 2016 година България може да се похвали, че е част от тази политика. За да стимулира изграждането на покривни и фасадни фотоволтаични инсталации, Комисията за Енергийно и Водно Регулиране (КЕВР) прие решение за нови цени за изкупуване на електричество, произведено от соларни системи.

В сравнение с досегашната изкупна цена, отбелязваме ръст с 12% за централи с мощност до 5kW (от 228,00лв./MWh на 255,39 лв. /MWh). Това дава тласък и стимул на собствениците на жилища, офис сгради, на малки и средни предприятия да инвестират в изграждането на соларни генератори за енергия както за собствена консумация, така и за продан към електроразпределителните дружества.

Това решение ни доближава до тенденциите в политиката за устойчитва енергетика на Европейския съюз и ООН, която до 2030 г. има три основни цели: осигуряване на универсален достъп до модерни енергийни услуги; удвояване на глобалния темп за подобряване на енергийната ефективност; удвояване дела на енергията, произведена от възобновяеми източници, в глобалния енергиен микс.

Като част от тази инициатива с малки, но изключително успешни темпове, българската политика за възобновяема енергия се преориентира значително. Въпреки на пръв поглед незначителното увеличение от 1% на изкупната цена за фотоволтаични системи от 5 kW до 30 kW (от 211,71лв./MWh на 213,92 лв./MWh), тенденциите за държавно стимулиране изграждането на такива системи е налице.
Този факт потвърждава положителното развитие на все по-амбициозните цели в областта на иновационните политики, които България следва.

Като част от промяната ние от 3К АД приветстваме позитивните тенденции в българското политическо мислене и сме готови да вложим заедно последователен смисъл във фразата „Устойчиво развитие“.