Изграждането на соларна система за индустриални цели носи на Вас и Вашия бизнес  много позитиви.


Какви са предимствата за бизнеса и индустрията от инсталацията на фотоволтаична система?

 • Най-ниската себестойност на консумираното електричество.
 • Намаляване на разходите електроенергия на предприятието.
 • Ефективно използване на покривна или свободни прилежащи площи.
 • Еднократна инвестиция със 100% възвръщаемост.
 • Безплатна суровина за производство на ток – слънчева енергия.
 • Независимост от повишаването на цената на тока.

Разходите за електричество на офис сгради, обслужващи или производствени помещения е основно перо в ежемесечните разноски на всеки бизнес. Това оказва пряко влияние върху себестойността на предлаганата услуга или продукт. В търсене на начини за редуциране на сметките за ток, много предприятия се спират на варианти за повишаване на енергийната ефективност на сградите в които се помещават или на производствените си процеси, чрез интегриране на фотоволтаични генератори в енергийните си системи.  

Соларните системи за електричество са най-ефективния и устойчив метод за генерация на електроеергия. Монтирани на покриви, фасади , навеси или други свободни пространства, тези системи са най-рентабилният вариант за оползотворяване на свободните площи, намаляване на разходите за електричество и устойчиво производство на ток, без допълнителни загуби от преноса му. Това са само част от причините, поради които “соларните покриви” са приоритет на всяко индустриално предприятие, обществена или офис сграда.

Фотоволтаичните генератори са трайно решение за намаляване на разходите за ток на производствени предприятия, офис сгради, сервизни помещения и др.  

При правилното оразмеряване и проектиране, фотоволтаичната централа за собствени нужди може драстично да намали сметките за ток. Ако консумацията усвоява 100% от произведената електроенергия, ефективността на системата гарантира кратки срокове на възвръщаемост в рамките на 5-8 години.

Инвестицията в соларна система за бизнеса и индустрията е еднократна и без разходи за суровина и експлоатация. Поддръжката е сведена до минимум, а практиката показва че годишната профилактика е реално единственият допълнителен слединсталационен разход. 

В зависимост от специфичните нужди на вашият бизнес или производство относно консумацията на електроенергия има различни варианти за функционалността на соларната система. Интеграция на акумулаторен блок, или договор за изкупуване на произведеното електричество от местното ЕРП или на свободния пазар са само част от възможностите на фотоволтаичните централи. 

На този етап Българското законодателство има различни специфични изисквания и цени за отделните видове системи и използването на енергията произведена от тях. Най-предпочитаното решение за момента е соларна система, проектирана за собствена консумация, където токът произведен от фотоволтаиците захранва директно консуматорите в обекта. В случай на недостиг на генерирана енергия, автоматично се включва външното мрежово захранване. Ако от друга страна има свръхпроизводство, са налични различни решения за оползотворяване на тази енергия.

Продажбата на произведена от фотоволтаични панели електроенергия е вече на конкурентна цена спрямо електричеството за промишлеността. Поради тази причина в зависимост от консумацията на ток на обекта и инсталираните мощности, за някои бизнеси подобни инсталации се превръщат в доходоносен инвестиционен инструмент. 

Продажбата на електроенергия от ФтЕЦ, които са предвидени за изграждане върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради или върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, се извършва при преференциални цени съгласно решенията на КЕВР, валидни при обща инсталирана мощност до 1MW мегават.


Често задавани въпроси относно фотоволтаичните централи за индустриални цели:

Как могат да се внедрят соларните системи в бизнеса?

 • Фотоволтаичните инсталации могат да бъдат монтирани на покриви или фасади на фабрики, складове, цехове, сервизни сгради, хотели, офис сгради, заведения и др. 

Кога може да се приложи фото-соларна система за ток в бизнеса?

 • Ако искате да произвеждате собствената си електроенергия или да направите доходоносна инвестиция;
 • Ако искате да сте независими от поскъпването на тока;
 • Ако искате да намалите разходите си за електроенергия;
 • Ако имате лошо електрозахранване и спирането на тока, пречи на работните процеси;

С каква цел се изгражда фотоволтаична система за бизнеса?

 • За покриване на консумацията в обекта;
 • За покриване на консумацията в обекта и съхраняване на излишъка;
 • За покриване на консумацията в обекта и продажба на излишъка;
 • За продажба на цялото количество произведена електроенергия;

Каква площ е необходима за монтиране на соларна система за бизнеса?

 • Площта за монтаж зависи от мощността на фотоволтаичната инсталация и мястото на което ще се монтира. За инсталация на соларни панели на земя или на плосък покрив са необходими около 12 кв. метра за киловат, докато при скатен покрив тази цифра е почти двойно по-малка около 6-6,5 кв. метра.

Колко струва една фотоволтаична система за индустрията и бизнеса?

 • Цената на соларната инсталация, се определя от вида и функционалността  ѝ, както и от спецификата на мястото за монтаж .
 • Примерна цена на мрежова система за индустриални цели е в рамките  на 1300 лв до 1900 лв на kW инсталирана мощност.