Описание:

Обучението за професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ със специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • монтаж, демонтаж, обслужване, диагностика и ремонт на топлоенергийни съоръжения и инсталации;
  • диагностика и ремонт на климатични и вентилационни съоръжения и инсталации, на климатизатори и термопомпи;
  • топлотехнически пресмятания и в разработване на конструктивна документация;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във фирми с предмет на дейност електро- и топлопроизводство, битово газифициране, отопление, климатизация и вентилация, хладилна техника.