Описание:

Обучението за професията „Помощник- възпитател“ със специалност „Помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • работа с деца съобразно възрастовите и индивидуалните им особености и прилагане на различни стилове техники на общуване с деца и възрастни;
  • прилагане на здравно-хигиенните норми, възпитателни и образователни технологии за удовлетворяване потребностите и интересите на детето;
  • прилагане техники за регулиране на поведението на децата и преодоляване на нежелани поведенчески реакции;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във държавни и частни образователни институции (детски градини, центрове) като помощник-възпитатели, помощник-учители, като персонал, грижещ се за деца и други.