Описание:

Обучението за професията„Растениевъд“ със специалност „Полевъдство“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • определяне вида и състава на почвата, извършване на оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на работата
  • изчисляване на нормата на торене и извършване на торене, както и определяне на поливната и напоителна норма и извършване на напояването
  • разпознаване на основните групи вредители по зеленчуковите култури и основни методи и средства за провеждането на растително-защитни мероприятия
  •  обслужване, поддръжка и съхранение на селскостопанските машини, извършване на първична преработка, производство на екологично чиста продукция
  • извършване на основни технологични операции при отглеждане и прибиране на реколатата и подготовка за съхранение на продукцията

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят като полевъди, овощари и работници, отглеждащи трайни насаждения, градинари и работници в оранжерии, парници и разсадници, работници, отглеждащи смесени култури, растениевъди, произвеждащи за собствено потребление, както и на други длъжности, включени при актуализирането на НКПД