Описание:

Обучението за професията „Фермер“ със специалност „Земеделец“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • отглеждане на различни селскостопански култури, техните особености и технологичен процес;
  • отглеждане на различните категории селскостопански животни, познаване на анатомичните и физиологичните им изисквания, особености при размножаване и развъждане, хранене и поддържане на хигиена;
  • работа със селскостопански машини, класификация и устройство, ремонт и поддръжка, спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности, безопасни условия на труд;
  • безопасна работа с торове, животни, машини, съоръжения, препарати и инструменти, производство на екологично чиста продукция и правилното й съхранение;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във земеделски кооперации или сдружения, като предприемачи в сектор Земеделие или Животновъдство, като трактористи или индивидуално като земеделски производители, с подкрепата на държавата и ЕС чрез програми за развитие на селските райони и тн.