Описание:

Обучението за професията „Електромонтьор“ със специалност „Електроенергетика“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • разпознаване, разчитане и използване на електротехническата документация – наредби,правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др.;
  • познаванеи прилагане на технологичната последователностна операциите заначините за производство, пренасяне, разпределение и изразходване на електрическа енергия;
  • подбиране, използване и съхраняване на електротехнически материали, ръчни и електрически инструменти, измервателни уреди – аналогови и цифрови;
  • извършване на подготвителни, основни и монтажни дейности, като спазваизискванията на системата за качество,охрана на труда, техническа безопасност и противопожарна охрана;
  • познаване и прилагане на технологичната последователност на операциите заизработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електротехнически съоръжения;

 

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението имат възможност да се реализират както в направления „Електротехника и енергетика“, така и в другите отрасли на икономиката – търговия, услуги, селско и горско стопанство и др. Могат да работят като монтьори на електрически и електронни съоръжения, монтьори на електрически машини и апарати, монтьори на електрически мрежи и системи, монтажници на проводници и такелажнициили работници по монтаж на електрически компоненти.