Описание:

Обучението за професията „Електромонтьор“ със специалност „Електродомакинска техника“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • проследяване на електрическото захранване на битовите уреди, устройството им и електродвигателите, използвани в тях, работа с пусково-командната и защитна апаратура, табла и електронни блокове и всички електрически вериги;
  • извършване на демонтаж, ремонт, монтаж и изпитване на всички основни електрически възли, спазване на технологичната последователност на различните видове електромонтажни операции;
  • извършване ремонт и поддръжка на електронни системи и устройства за управление и регулиране;
  • измерване на всички електротехнически параметри – работни и свързани с безопасността на електрообзавеждането;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучениетоимат възможност да се реализират както в направления „Електротехника и енергетика“ и „Транспорт“, така и в другите отрасли на икономиката – търговия, услуги, селско и горско стопанство и др.  като монтьори на електрически и електронни съоръжения, работници по монтаж на ел. компоненти, монтьори на ел. машини и апарати и др.