Описание:

Обучението за професията „Еколог“ със специалност „Екология и опазване на околната среда“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • изготвяне на становища за състоянието на околната среда и предприемане на превантивни мерки за нейното опазване;
  • мониторинг на замърсяването на въздуха, водите, почвите, храните, селскостопанската и промишлена продукция;
  • анализиране на негативните промени в биогеоценозите, както и да предлага решения за предотвратяване на нежеланите изменения в биогеохимичната обстановка в природните комплекси;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във системата на Министерството за опазване на околната среда и водите (РИОСВ, ИАОС, РИОКОЗ), в дирекции на национални и природни паркове и други защитени територии, други министерства и агенции като специалисти по опазване на околната среда (еколог, анализатор на замърсяване, експерт консервация на околната среда, консултант екология, биолог и сродни длъжности. В системата на областната и общинска администрация като специалисти по опазване на околната среда (еколог, експерт консервация на околната среда, експерт устойчиво развитие и др., в лаборатории за контрол на качеството на околната среда и контрол на храни, агрохимични лаборатории, предприятия на хранително-вкусовата и преработвателна промишленост, в консултантски, проектантски организации и неправителствени организации, разработващи екологични проекти, извършващи мониторинг и екологични експертизи.