Описание:

Обучението за специалност „Възобновяеми енергийни източници“ с професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • конструиране, изработване, монтаж и експлоатация на енергийни съоръжения, работещи с възобновяеми енергийни източници;
  • производство на енергийни съоръжения и инсталации, работещи на основата на възобновяемите енергийни източници;
  • монтаж, поддържане и експлоатация на енергийни съоръжения;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във във фирми за конструиране и изработване на съоръжения и инсталации за използване на възобновяеми енергийни източници, както и  във фирми предлагащи  монтаж, поддръжка и експлоатация на инсталации за производство на електрическа енергия.