Фотоволтаична централа за производство на електроенергия, чиято мощност е до 30 kW, може да се изгради и присъедини в урбанизирани територии с облекчен режим, който не изисква технически проект. В този случай при изрядна документация ЕРП е длъжно да присъедини обекта. Имотът, в който ще се локализира соларният генератор, е необходимо да бъде вече присъединен към ЕРП, когато фотоволтаиците ще бъдат инсталирани към съществуващи сгради (на покрив или фасада), е задължително те да имат разрешение за ползване (Акт 16). 


Какви документи са необходими за издаване на разрешение за строеж на ФвЕЦ до 30 kW ?

Проектите и становищата, които се издават от нашите проектанти, са само част от документите, необходими за издаване на разрешение за строеж и присъединяване на фотоволтаична централа за производство на ток.

 • Идеен проект
  Идейният проект има за цел да представи и опише в общ вид инвестиционното намерение. Идейният проект задава параметрите на бъдещата система, служи за отправна точка при проектиране на системата.
 • Конструктивно становище
  Конструктивното становище може да се изготви само от строителен инженер с пълна проектантска правоспособност. Проектантът трябва да бъде регистриран в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Това становище включва описание за обекта, място на монтаж , конструктивни специфики, препоръки и констатации относно конструкцията.
 • Електротехническо становище
  Електротехническото становище се изготвя от инженер-проектант с пълна проектантска правоспособност, регистриран в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.Електротехническото становище включва подробни данни за фотоволтаичния генератор,електротехнически специфики на централата и изисквания за монтажът ѝ.

Други документи необходими за присъединяване на фотоволтаична система за производство на електричество до 30 kW към ЕРП

 • Скица на имота с виза за проектиране на бъдещата фотоволтаична централа по чл. 147, ал. 1 и ал. 2  на ЗУТ– получава се от главния архитект на общината;
 • Становище от местното ЕРП за мястото и начина на присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа. За целта предварително се подава искане за проучване на условията за присъединяване към ел. разпределителната мрежа в съответното ЕРП (ЧЕЗ, ЕВН, ЕОН). Това становище се получава при представяне на Идеен проект. 
 • Разрешение за строеж, което се издава от главния архитект на общината, след като цялата проектна документация (Електротехническо и Конструктивно становище) бъде съгласувана с присъединяващото ЕРП.

Етапи за присъединяване на соларна система за производство на ток към електическата мрежа

 1. Първата стъпка за присъединяване към ЕРП е  подаване на искане за изготвяне на скица с виза за проектиране на фотоволтаична централа в съответната община.  
 2. След това се подава искане за проучване за присъединяване на производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа (ЕРМ). Заедно с искането е необходимо да представите идеен проект за изграждане на фотоволтаична мрежова система, нотариален акт на имота, както и копие от документ за самоличност. В срок от един месец ще получите становище относно присъединяването на системата към мрежата.
 3. След като получите готовата виза за проектиране и становище за присъединяване на фотоволтаичната електроцентрала, се изготвят необходимите инженерни становища.
 4. С всички гореизброени документи се подава искане за разрешение за строеж на фотоволтаичната централа в съответната община.
 5. Следва строеж на фотоволтаичната централа, както и съгласуване на електротехническо и конструктивно становище с разпределителното дружество.
 6. Подаване на заявление/искане за договор за присъединяване към съответното ЕРП. 
 7. След финализиране на изграждането на ФеЕЦ се пускат 72 часови проби на централата, контролирани от ЕРП. 
 8. Паралелно с изграждането на фотоволтаичния генератор се подава искане за изкупуване на отдадената в електропреносната мрежа енергия. 
 9. Последната стъпка за въвеждане на Вашата соларна система в експлоатация е подаване на искане за пускане под напрежение.

След като фотоволтаичната система за производство на електричество е присъединена към електропреносната мрежа и е съответно въведена в експлоатация, произведената електрическа енергия трябва да бъде отчитана и към АУЕР. Актуалната информация за необходимата документация и процедури може да  намерите тук: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/24738

Всеки производител на електроенергия в България е задължен да подава месечни справки към Фонд „Сигурност на Електроенергийната система“ и да заплащат ежемесечно към него 5% от нето приходите, реализирани през отчетния месец. Повече информация можете да намерите тук: https://www.fses.bg/


Присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ към Energo-Pro, EVN и CEZ

Стъпките при присъединяването на обекти на производители към електроразпределителната мрежа са почти идентични. Всяко електроразпределително дружество има списък с последователност на действията и определен набор от документи, необходими за присъединяванети на фотоволтаични системи по реда и условията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

За клиенти на „Електроразпределение Север“ АД

За клиенти на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

За клиенти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД


С какво се различава проектната документация за присъединяване на мрежови фотоволтаични системи над 30 kW към ЕРП-та? 

След промени в закона от месец Май 2019 г. процедурата за присъединяване на мрежови фотоволтаични системи за производство на електричество към електроразпределителната мрежа е идентична за системи с мощност до 1 мегават. При системи надхвърлящи 30 kW обаче, електроразпределителните дружества не са задължени да присъединят генератора.