Фотоволтаична централа за производство на електроенергия, чиято мощност е до 30 kW, може да се изгради и присъедини в урбанизирани територии с облекчен режим, който не изисква технически проект. В този случай при изрядна документация ЕРП е длъжно да присъедини обекта. Имотът, в който ще се локализира соларният генератор, е необходимо да бъде вече присъединен към ЕРП, когато фотоволтаиците ще бъдат инсталирани към съществуващи сгради (на покрив или фасада), е задължително те да имат разрешение за ползване (Акт 16). 


Какви документи са необходими за издаване на разрешение за строеж на ФвЕЦ до 30 kW ?

Проектите и становищата, които се издават от нашите проектанти, са само част от документите, необходими за издаване на разрешение за строеж и присъединяване на фотоволтаична централа за производство на ток.

 • Конструктивно становище
  Конструктивното становище може да се изготви само от строителен инженер с пълна проектантска правоспособност. Проектантът трябва да бъде регистриран в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Това становище включва описание за обекта, място на монтаж , конструктивни специфики, препоръки и констатации относно конструкцията.
 • Електротехническо становище
  Електротехническото становище се изготвя от инженер-проектант с пълна проектантска правоспособност, регистриран в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.Електротехническото становище включва подробни данни за фотоволтаичния генератор,електротехнически специфики на централата и изисквания за монтажът ѝ.

Други документи необходими за присъединяване на фотоволтаична система за производство на електричество до 30 kW към ЕРП

 • Скица на имота с виза за проектиране на бъдещата фотоволтаична централа по чл. 147, ал. 1 и ал. 2  на ЗУТ– получава се от главния архитект на общината;
 • Становище от местното ЕРП за мястото и начина на присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа. За целта предварително се подава искане за проучване на условията за присъединяване към ел. разпределителната мрежа в съответното ЕРП (ЧЕЗ, ЕВН, ЕОН). Това становище се получава при подаване на сикане за проучване за присъединяване на искане за проучване условията за присъединяване на електрическа централа към мрежата по реда на чл.24, т.1 от ЗЕВИ. 
 • Разрешение за строеж, което се издава от главния архитект на общината, след като цялата проектна документация (Електротехническо и Конструктивно становище) бъде съгласувана с присъединяващото ЕРП.

Етапи за присъединяване на соларна система за производство на ток към електическата мрежа

 1. Първата стъпка за присъединяване към ЕРП е  подаване на искане за изготвяне на скица с виза за проектиране на фотоволтаична централа в съответната община.  
 2. След това се подава искане за проучване за присъединяване на производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа (ЕРМ). Заедно с искането искане за проучване условията за присъединяване на фотоволтаична мрежова система към мрежата по реда на чл.24, т.1 от ЗЕВИ е необходимо да се представят нотариален акт на имота, както и копие от документ за самоличност. В срок от един месец ще получите становище относно присъединяването на системата към мрежата.
 3. След като получите готовата виза за проектиране и становище за присъединяване на фотоволтаичната електроцентрала, се изготвят необходимите инженерни становища.
 4. С всички гореизброени документи се подава искане за разрешение за строеж на фотоволтаичната централа в съответната община.
 5. Следва строеж на фотоволтаичната централа, както и съгласуване на електротехническо и конструктивно становище с разпределителното дружество.
 6. Подаване на заявление/искане за договор за присъединяване към съответното ЕРП. 
 7. След финализиране на изграждането на ФеЕЦ се пускат 72 часови проби на централата, контролирани от ЕРП. 
 8. Паралелно с изграждането на фотоволтаичния генератор се подава искане за изкупуване на отдадената в електропреносната мрежа енергия. 
 9. Последната стъпка за въвеждане на Вашата соларна система в експлоатация е подаване на искане за пускане под напрежение.

След като фотоволтаичната система за производство на електричество е присъединена към електропреносната мрежа и е съответно въведена в експлоатация, произведената електрическа енергия трябва да бъде отчитана и към АУЕР. Актуалната информация за необходимата документация и процедури може да  намерите тук: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/24738

Всеки производител на електроенергия в България е задължен да подава месечни справки към Фонд „Сигурност на Електроенергийната система“ и да заплащат ежемесечно към него 5% от нето приходите, реализирани през отчетния месец. Повече информация можете да намерите тук: https://www.fses.bg/


Присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ към Energo-Pro, EVN и CEZ

Стъпките при присъединяването на обекти на производители към електроразпределителната мрежа са почти идентични. Всяко електроразпределително дружество има списък с последователност на действията и определен набор от документи, необходими за присъединяванети на фотоволтаични системи по реда и условията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

За клиенти на „Електроразпределение Север“ АД

За клиенти на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

За клиенти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД


С какво се различава проектната документация за присъединяване на мрежови фотоволтаични системи над 30 kW към ЕРП-та? 

Присъединяване на фотоволтаични електрически централи към електроразпределителната мрежа неотговарящи на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ

След промени в закона от месец Май 2019 г. процедурата за присъединяване на мрежови фотоволтаични системи за производство на електричество към електроразпределителната мрежа е идентична за системи с мощност до 1 мегават.

Основна разлика при проектната документация на системите, които не отговарят на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ е изискването за представяне на идеен проект при подаваене на искане за проучване за присъединяване на производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа (ЕРМ).

Идейният проект има за цел да представи и опише в общ вид инвестиционното намерение. Идейният проект задава параметрите на бъдещата система, служи за отправна точка при проектиране на системата.

При системи надхвърлящи 30 kW обаче, електроразпределителните дружества не са задължени да присъединят генератора.