Политика за поверителност

АКТУАЛИЗИРАХМЕ НАШЕТО ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, КОЕТО Е В СИЛА ОТ 15 май 2018 г.

Тази политика за онлайн поверителност („Политика за поверителност“) обяснява как 3К АД („3К АД“) обработва личните данни, предоставени ни на уебсайтове, сайтове за мобилни устройства, мобилни приложения и други цифрови услуги и продукти, управлявани от 3К АД, които имат връзка към настоящата Политика за поверителност (наричани колективно „Сайтове на 3К АД“). 3К АД е администраторът на данни за обработката на личните данни съгласно приложимото право.

Настоящото известие за поверителност не се прилага за сайтове на 3К АД, които нямат връзка към тази Политика за поверителност, или за уебсайтове на трети страни, към които има връзка от сайтове на 3К АД.

Резюме

Този обобщен раздел съдържа кратък общ преглед на нашето известие за поверителност. Моля, прочетете пълната Политика за поверителност по-долу за по-подробна информация

  •          Събирана от нас информация
  •          Как използваме Вашата информация
  •          Информация, която споделяме
  •          Вашите избори за поверителност
  •          Защита
  •          Глобален достъп до нашите сайтове
  •          Промени в нашето известие за поверителност

Събирана от нас информация

3К АД събира следните видове информация чрез сайтовете на 3К АД:

  •      Предоставяна от Вас информация. Лични данни, които предоставяте, когато се регистрирате за нашите продукти и услуги, отговаряте на въпросници или проучвания или се свързвате с отдела за обслужване на клиенти на 3К АД.
  •        Информация, която се събира автоматично. Вашият IP адрес и неидентифициращата информация за Вашето използване на сайтовете на 3К АД могат да бъдат събирани автоматично с помощта на технологии за проследяване, като бисквитки. Софтуерът на Вашия уебсайт браузър може да бъде настроен да отказва всички бисквитки; бисквитките обаче могат да Ви дадат възможност да се възползвате от някои от основните функции на сайта, които е възможно да не работят, ако откажете бисквитките.
  •          Информация, която се събира от други източници. Ние можем да комбинираме информация за Вас от сайтовете на 3К АД, информация, която се събира офлайн или от външни страни.

Как използваме Вашата информация

3К АД използва събираната от нас информация за следните цели:

  •          Да Ви предостави исканите от Вас продукт и услуги на 3К АД.
  •          Да предложи и предостави информация за подобни и/или свързани продукти и услуги.·        Да персонализира и отговори по-добре на нуждите Ви на сайтовете на 3К АД.
  •          Да подобри като цяло нашите продукти и сайтовете на 3К АД и за други вътрешни бизнес цели.
  •         Правни задължения за уведомяване и докладване на властите.

Съгласно европейските закони за защита на данните 3К АД трябва да има правно основания за обработката на Вашите лични данни. Правното основание, което се прилага във всеки отделен случай, ще зависи от това за какви от описаните по-горе конкретни цели 3К АД обработва Вашите лични данни:

  •          В някои случаи е възможно 3К АД да поиска Вашето съгласие за събиране и обработка на Вашите лични данни. Ако решите да дадете Вашето съгласие, можете по-късно да оттеглите съгласието си, като си свържете с нас, както е описано в раздела „Вашите избори за поверителност“. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието няма да засегне обработката, която вече е била извършена.
  •         В други случаи е възможно обработката на Вашите лични данни да е необходима с цел спазване на приложимо право или регламент, или за изпълнението на договор, по който Вие сте страна. Възможно е да не сте в състояние да се отпишете от такава обработка или Вашият избор да се отпишете може да окаже влияние върху възможността ни да изпълним договорно задължение, което иначе Ви се дължи.
  •          В трети случаи е възможно 3К АД да обработи Вашите лични данни въз основа на законните интереси на 3К АД при комуникирането с Вас за нашите продукти и услуги и за научни изследвания и образователни възможности. Имате право да се отпишете от всякаква такава обработка на Вашите лични данни. Можете също така да го направите, като се свържете с нас, както е описано в раздела „Вашите избори за поверителност“.

Възможно е операциите по обработката да включват записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или друга форма на предоставяне, подравняване или комбиниране, ограничение, изтриване или унищожаване на лични данни. Личните данни, които събираме за Вас, може да се съхраняват в продължение на пет години след последното взаимодействие, което сме имали с Вас, след който момент те ще бъдат архивирани само дотогава, доколкото е основателно необходимо за изложените по-горе цели, в съответствие с приложимите закони.

Информация, която споделяме

3К АД не продава и не разкрива Вашите лични данни на трети лица без Вашето съгласие, освен:

  •       На свързани с нея лица и трети страни, които са доставчици на услуги, за предоставяне на услуги и информация на нашите сайтове, включително онлайн маркетинг и реклама, и за поддържане на нашите бизнес дейности. Ние изискваме тези страни да боравят с личните данни в съответствие с настоящото известие за поверителност.
  •          На свързани с нея лица за предлагане и предоставяне на информация за свързани продукти и услуги. Не споделяме лични данни от държави, които изискват съгласие, освен ако не е било предварително получено съгласие за споделяне със свързани лица. Ние изискваме тези страни да боравят с личните данни в съответствие с настоящото известие за поверителност.
  •         На друга компания във връзка с продажбата или прехвърлянето на една от нашите продуктови линии или подразделения, където са включени услугите, предоставяни чрез едно или повече от свързаните с 3К АД лица.
  •          На управляващи регулаторни органи, ако е необходимо по друг начин за 3К АД да изпълни законово задължение или искане.

В случай че 3К АД реши да реорганизира или да се освободи от нашата дейност чрез продажба, сливане или придобиване, 3К АД може да сподели лични данни за Вас с настоящи или бъдещи купувачи. Ние ще изискаме всички настоящи или бъдещи купувачи да третират тези лични данни по начин, съответстващ на настоящото известие.

Вашите избори за поверителност

Имате право да видите и да получите копие от личните данни за Вас, които съхраняваме, както и да поискате от нас да направим корекции на неточни или непълни лични данни за Вас. Имате право да получите данни, които сте предоставили в машинно четим формат, и да прехвърляте тези данни на друг администратор. Можете също така да поискате изтриването на Вашите лични данни или ограничаването на тяхната обработка или да възразите срещу обработката на лични данни за Вас. За да търсите достъп до лични данни за Вас, да споделите безпокойството си, да подадете оплакване или искане за корекции или да се отпишете от определени програми, моля, свържете се с нашия отговорник по защитата на поверителността, като щракнете върху връзката „Свържете се с нас“ на използвания от Вас сайт на 3К АД с помощта на информацията за връзка с 3К АД на използваното от Вас мобилно приложение на 3К АД или като ни изпратите имейл на office@3k-solar.bg . Можете също така да изпратите писмо на следния адрес:

3К АД, гр. Варна – централен офис:

гр. Варна, кв. Аспарухово 9003,

обл. Малка чайка

Органът за защита на данните на Република България е отговорен да гарантира, че в Република България се спазва законът за защита на поверителността. За повече информация относно Вашите права за защита на поверителността или ако не можете да разрешите даден проблем директно с нас, и желаете да направите оплакване, свържете се с: Местните власти.

Защита

3К АД поддържа контроли, за да защити и да гарантира предпазването на личните данни, но когато споделяте лични данни онлайн, винаги съществува някакъв риск от това, че неупълномощена трета страна би могла да получи достъп до Вашата информация.

Глобален достъп до нашите сайтове

С използването на този сайт Вие разбирате, че Вашите лични данни ще бъдат събирани, съхранявани и обработвани в Република България и в която и да било държава, в която можем да прехвърлим Вашата информация в хода на изпълнение на нашите бизнес дейности. 3К АД може да предава лични данни за Вас на свързани лица в цял свят. Тези свързани лица може на свой ред да предават лични данни за Вас на други свързани лица. Възможно е някои свързани лица да се намират в държави, които не осигуряват адекватно ниво на защита на данните. Независимо от това от всички свързани лица се изисква да третират личните данни по начин, съответстващ на настоящото известие. За да получите допълнителна информация относно предпазните мерки, които сме въвели за трансграничните прехвърляния на лични данни, моля, свържете се с нас, като използвате информацията, предоставена в раздела „Вашите избори за поверителност“.

Промени в нашето известие за поверителност

Проверявайте редовно това известие за поверителност, тъй като е възможно да променяме или актуализираме от време на време части от тази Политика за поверителност при изпълнение на каквито и да било приложими изисквания за съгласие. Каквито и да било промени ще бъдат своевременно публикувани на тази страница и ще бъдат придружени от нова дата на влизане в сила в горната част на тази страница.

  

Политика за онлайн поверителност на 3К АД

В сила от 15 май 2018 г.

Това известие за онлайн поверителност („Политика за поверителност“) обяснява как ние боравим с личните данни, предоставена ни на уебсайтове, сайтове за мобилни устройства, мобилни приложения и други дигитални услуги и продукти, управлявани от 3К АД, гр. Варна, кв. Аспарухово 9003, обл. Малка чайка, България, които имат връзка към настоящата Политика за поверителност (наричани колективно „Сайтове на 3К АД“). 3К АД е администраторът на данни за обработката на личните данни съгласно приложимото право. Настоящото известие за поверителност не се прилага за сайтове на 3К АД, които нямат връзка към тази Политика за поверителност, или към сайтове на трети страни, към които има връзка от сайтове на 3К АД.Видове информация, които събираме онлайн

Видовете лични данни, които е възможно да съберем, докато използвате сайтовете на 3К АД, са описани в този раздел и включват както информация, която ни предоставяте, така и информация, която събираме автоматично, когато използвате сайтовете на 3К АД.

За целите на настоящото известие за поверителност „Лични данни“ означава информация, която Ви идентифицира или която би могла да се използва за Вашето идентифициране. Примерите за лични данни включват име, адрес, телефонен номер и имейл адрес.

Предоставяна от Вас информация

Не трябва да се регистрирате за услуга или програма, за да получавате по-голяма част от информацията, която е налична чрез сайтовете на 3К АД. Част от нашето съдържание обаче е достъпна само за регистрирани или идентифицирани потребители и от Вас се изисква да създадете профил или да предоставите специфична за Вас информация, за да Ви предоставим услугата.

Лични данни, която предоставяте при посещаване на сайтовете на 3К АД

3К АД събира лични данни, които предоставяте на сайтовете на 3К АД, например при закупуване на продукт, за получаване на маркетингови продукти и информация, при свързване с отдела за обслужване на клиенти на 3К АД или при отговаряне на въпросници или проучвания на 3К АД. Тук би могло да се включи:

  •         Информация за връзка, като Вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес
  •          Информация за регистрация, като Вашето потребителско име и парола
  •          Информация за възнаграждение, когато предоставяте услуга на 3К АД в качеството си на специалист, работещ в сферата на здравеопазването
  •          Информация за работа, образование и друга обща информация, когато правите запитване за работа в 3К АД
  •          Информация за плащания (като банкова информация, номер на разплащателна карта, срок на валидност, адрес за доставка и адрес на фактуриране)
  •          Съдържание, което е възможно да предоставите (например, когато попълвате нашия формуляр за онлайн свързване или подавате друга информация).

Лични данни, които споделяте по време на други взаимодействия с 3К АД

Вие можете да се свържете с 3К АД, за да зададете въпроси, да споделите притесненията си или да съобщите за проблеми, свързани с нашите продукти. Ако комуникирате с или искате информация от 3К АД, е възможно да получите подкана да предоставите Вашата информация за връзка, както и каквито и да било лични данни, които са свързани с Вашето искане.

Информация, която може да бъде събирана автоматично

Когато използвате сайтовете на 3К АД, ние може също така да събираме автоматично определена информация за използването и за устройството, както е описано по-долу.

IP адрес

Ние можем да запишем адреса на интернет протокола („IP“) на Вашия компютър или на друго електронно устройство, когато посещавате сайтовете на 3К АД. IP адресът идентифицира електронното устройство, използвано от Вас за достъп до сайтовете, което ни позволява да поддържаме комуникация с Вашия компютър, докато навигирате в сайтовете на 3К АД, и да персонализираме съдържание.

 

Бисквитки и други технологии за проследяване

Ние също така събираме информация за Вашето използване на сайтовете на 3К АД посредством технологии за проследяване, като бисквитки и уебмаяци. „Бисквитка“ е уникален числов код, който се прехвърля на компютъра Ви, за да проследява Вашите интереси и предпочитания и да Ви разпознава като върнал се посетител. „Уебмаяк“ е прозрачно графично изображение, поставено на даден уебсайт, имейл или реклама, което позволява следенето на характеристики, като потребителската активност и трафика в сайта. Тези технологии помагат за запомняне на Вашите предпочитания и ни позволяват да Ви предоставим съдържанието и функциите, която вероятно ще представляват най-голям интерес за Вас въз основа на данните от преглежданите от Вас уебстраници, които показват предишните Ви дейности на сайтовете на 3К АД.

Ние използваме Google Display Advertising (като „Повторно набелязване“ с Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, интегриране на DoubleClick Campaign Manager и Google Analytics Demographics и Interest Reporting), за да (1) Ви покажем нашите реклами на други уебсайтове на базата на Вашите предишни посещения на сайтовете на 3К АД и (2) за да разберете по-добре нашите подавания на реклами и използването на услугите за реклами. Във връзка с услугата Google Analytics Demographics и Interest Reporting можем да използваме данни от базирана на интереси реклама на Google или данни за аудиторията на трети страни (като възраст, пол и интереси) с Google Analytics, за да разберем и подобрим нашите маркетингови кампании и съдържанието на сайта.

Част от нашата онлайн реклама се извършва чрез Google Display Advertising. Като част от тази програма ние използваме функции на Google Analytics, като например Пренасочване. Във връзка с тази функция, както и с други, предлагани от рекламни мрежи, ние и операторите на мрежите, включително Google, може да използваме бисквитки от трети страни (като бисквитката DoubleClick) – а в някои случаи и собствени бисквитки (като бисквитката Google Analytics) – за да информираме, оптимизираме и предоставяме реклами по интернет на базата на предишни посещения на даден потребител на сайтовете на 3К АД. Можем също така да Ви покажем реклами от някои от свързаните компании, когато посетите сайтовете на 3К АД.

Можете да се отпишете от Google Ads, като посетите http://www.google.com/ads/preferences. Ако не искате данните Ви да се използват от Google Analytics, можете да инсталирате добавката за браузър за отписване от Google Analytics на страницата за отписване от Google Analytics.

Този сайт на 3К АД не е предназначен да отговаря на сигнали за „забрана на следенето“, получавани от браузъри.

За да научите повече относно бисквитките и други технологии за проследяване, включително как да ги забраните, моля, посетете http://www.allaboutcookies.org/. Моля, имайте предвид, че някои бисквитки имат съществено значение за функционирането на нашите сайтове и тяхното изтриване или забраняване ще намали функционалността на сайта.

 

Мобилно проследяване

Някои сайтове на 3К АД са налични или като мобилни приложения, или като сайтове за мобилни устройства, които можете да използвате на мобилното си устройство. Ако използвате мобилно устройство за достъп и използване на сайтовете на 3К АД, ние можем да събираме следната специфична за мобилни устройства информация освен другата информация, описана по-горе: ИД на устройството или на рекламата, вида на устройството, вида на хардуера, адрес на контрола на достъпа до мултимедия („MAC адрес“), международна идентификация на мобилното оборудване („IMEI“), версията на Вашата мобилна операционна система, платформата, използвана за достъп до или изтегляне от сайта на 3К АД (напр. Apple, Google, Amazon, Windows), информацията за местоположението и информацията за използването за Вашето устройство и Вашето използване на Сайтовете на 3К АД.

Информация, събирана от други източници

Ние можем да комбинираме информация за Вас от посещение на един сайт на 3К АД с информация за Вас от други сайтове на 3К АД. Ние можем също така да комбинираме информация за Вас, която е събрана чрез сайтовете на 3К АД, с информация, която сме събрали офлайн, както и с информация, предоставена ни от трети лица.

 

Как използваме Вашата информация

Ние използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим исканите от Вас продукт и услуги, да комуникираме с Вас, да подобрим работата Ви на сайтовете на 3К АД, да подобрим като цяло нашите продукти и услуги и за други вътрешни бизнес цели. Възможно е тези операции да включват записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или друга форма на предоставяне, подравняване или комбиниране, ограничение, изтриване или унищожаване на лични данни. Личните данни, които събираме за Вас, може да се съхраняват в продължение на пет години след последното взаимодействие, което сме имали с Вас, след който момент те ще бъдат архивирани само дотогава, доколкото е основателно необходимо за изложените по-горе цели, в съответствие с приложимите закони.

Предоставяне на исканите от Вас продукт и услуги

Ако решите да закупите продукт или да получите нашите услуги, ние използваме личните данни, предоставени от Вас чрез сайтовете на 3К АД, за да управляваме Вашите поръчки и фактури, да обработваме плащанията, да отговаряме на Вашите въпроси, да Ви предоставяме исканите от Вас услуги и да предлагаме оптимален опит на клиентите.

Маркетинг

Вие можете също така да получавате маркетингова информация от 3К АД и от свързани лица, като оферти за свързани продукти или услуги на 3К АД, покани за участие в проучвания за наши продукти или уведомления за специални промоции. В такива случаи ние ще използваме Вашите данни за свързване и други лични данни, за да Ви изпратим маркетингова информация.

Персонализиран потребителски опит

Предоставяните от Вас лични данни може да бъдат използвани за създаване на персонализирани оферти, информация или услуги, съобразени с Вашите интереси и предпочитания. Освен това можем да използваме Вашия IP адрес и данните, получавани от нас автоматично чрез използването на бисквитки или на подобни технологии за проследяване, за да направим нашите сайтове на 3К АД по-лесни за използване и навигация, както и да персонализираме предоставяното на сайтовете на 3К АД съдържание, като предвиждаме каква информация и услуги е възможно да бъдат интересни за Вас.

Подобряване на бизнеса и продуктите

С цел да се разкрият нови факти, които биха могли да помогнат на 3К АД да разбере по-добре нуждите на клиентите, както и да се подобрят, разработят и оценят продукт, услуги, материали и програми. 3К АД анализира предоставената ат Вас информация. За тези цели 3К АД не използва информация, която може директно да Ви идентифицира.

Анализ и подобряване на сайта

Ние може да използваме предоставяната от Вас информация и информацията, която събираме автоматично за Вашето използване на сайтовете на 3К АД, за да следим моделите на потребителския трафик и предпочитанията за подобряването, анализа и оптимизирането на сайта.

Правно основание за обработката

Съгласно европейските закони за защита на данните 3К АД трябва да има правно основания за обработката на Вашите лични данни. Правното основание, което се прилага във всеки отделен случай, ще зависи от това за какви от описаните по-горе конкретни цели 3К АД обработва Вашите лични данни:

  •          В някои случаи е възможно 3К АД да поиска Вашето съгласие за събиране и обработка на Вашите лични данни. Ако решите да дадете Вашето съгласие, можете по-късно да оттеглите съгласието си, като си свържете с нас, както е описано в раздела „Вашите избори за поверителност“. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието няма да засегне обработката, която вече е била извършена.
  •          В други случаи е възможно обработката на Вашите лични данни да е необходима с цел спазване на приложимо право или регламент, или за изпълнението на договор, по който Вие сте страна. Възможно е да не сте в състояние да се отпишете от такава обработка или Вашият избор да се отпишете може да окаже влияние върху възможността ни да изпълним договорно задължение, което иначе Ви се дължи.
  •         В трети случаи е възможно 3К АД да обработи Вашите лични данни въз основа на законните интереси на 3К АД при комуникирането с Вас за нашите продукти и услуги и за научни изследвания и образователни възможности. Имате право да се отпишете от всякаква такава обработка на Вашите лични данни. Можете също така да го направите, като се свържете с нас, както е описано в раздела „Вашите избори за поверителност“.

 

Информация, която споделяме

Ние споделяме Вашите лични данни само с трети страни, както са описани по-долу. Ние не продаваме и не отдаваме под наем лични данни на трети страни за техни собствени маркетингови цели.

Реклама на трети страни и онлайн поведенческа реклама

Могат да Ви бъдат предоставяни онлайн реклами за продукти и услуги на 3К АД на уебсайтове и мобилни услуги на трети страни, които са адаптирани за Вас, например на базата на информацията, която предоставяте на 3К АД или на сайт на трети страни, който посещавате, или на Вашето сърфиране, покупки или интереси. Тези типове адаптирани онлайн реклами може да се получат чрез няколко източника, като следните:

  •          Ние можем да споделим с нашите доставчици на рекламни услуги Вашата неидентифицираща информация, която сме получили от бисквитки и други технологии за проследяване на нашите сайтове на 3К АД.
  •          Някои сайтове на 3К АД участват в онлайн поведенческа реклама (това понякога се нарича също и реклама с повторно набелязване или базирана на интереси реклама). Вие можете да идентифицирате тези сайтове чрез връзката „Advertising Choices“ (Избори на реклама) в долния колонтитул. Нашите рекламни мрежови партньори може да поставят и да използват бисквитки на Уебсайтовете на 3К АД и на други уебсайтове на трети страни, за да събират информация за Вашата дейност, с цел да Ви предоставят онлайн реклами, които са базирани на Вашите интереси. Когато Ви се предостави онлайн поведенческа реклама на 3К АД, Вие ще видите икона „Ad Choices“ (Избори на реклама). Щракването върху иконата или връзката ще Ви отведе на уебсайт, където можете да управлявате или да се отпишете от използването на данни за хронологията на Вашия браузър, които се използват за предоставянето на онлайн поведенчески реклами. Ако се отпишете, е възможно да продължите да виждате реклами онлайн, включително реклами от 3К АД, които са базирани на друга информация (напр. базирани на съдържанието на преглежданата страница, а не на Вашата предишна активност при преглеждането на уебстраници). В някои случаи е възможно да продължи събирането на данни за Вашата свързана със сърфирането дейност от тези трети страни, които са рекламодатели, но те няма да използват тези данни, за предоставяне на реклами, които са базирани на Вашето минало поведение на онлайн преглеждане на уебстраници. Вие можете също така да се отпишете сега, като щракнете върху тук.
  •      Някои уеббраузъри може да предават сигнали за „забрана на следенето“ на уебсайтове, с които браузърът комуникира. До датата на влизане в сила на настоящото известие за поверителност няма установен индустриален стандарт за това как се отговаря на тези сигнали. По тази причина 3К АД понастоящем не отговаря на тези сигнали. Както беше отбелязано по-горе, Вие можете да се отпишете от рекламодатели, които използват хронологията на Вашия браузър за предоставяне на онлайн поведенчески реклами, като посетите избори на реклама.

Свързани лица, продавачи и доставчици

Ние имаме взаимоотношения с доставчици и свързани дружества, които ни помагат да управляваме бизнеса си и за които може да е необходимо да имат достъп до Вашите лични данни в хода на предоставянето на услуги на 3К АД. Няма да упълномощаваме тези страни да използват Вашите лични данни за каквато и да било цел, която не е свързана с 3К АД и неговите бизнес операции със свързаните лица, и не споделяме лични данни от държави, които изискват съгласие, освен ако не е било предварително получено съгласие за споделяне със свързани лица. Ние изискваме от тях да боравят със събраните Ваши лични данни в съответствие с настоящото известие за поверителност.

Съвместни сайтове на различни марки

Ние можем да си партнираме с други компании, за да Ви предоставим съдържание или услуги на обединена основа или „съвместна основа на различни марки“ . На такъв съвместен сайт на различни марки ще видите на екрана да се показва както логото на 3К АД, така и логото на съответния партньор. Вие трябва да прочетете отделните политики за поверителност на нашите съвместни партньори с различни марки, тъй като е възможно да се различават от нашата в някои отношения. Прочитането на тези политики ще Ви помогне да вземете информирано решение за това дали да предоставите информацията си на даден сайт.

Продуктови доклади

Ако се свържете с 3К АД, за да споделите опита си при използването на нашите продукти, ние можем да използваме предоставената от Вас информация, за да представим доклади на определения за целта държавен регулаторен орган, както се изисква от нас по закон.

Законови права и задължения

При някои ограничени обстоятелства 3К АД може да се наложи да разкрие Вашите лични данни, с цел да изпълни законово задължение или искане, като спазване на задълженията за докладване на нашите управляващи регулаторни органи относно безопасността на нашите продукти или във връзка с продажбата или прехвърлянето на една от нашите продуктови линии или подразделения, където се включват услугите, предоставени чрез един или повече от сайтовете на 3К АД. В такива случаи ние ще вземем мерки за защита на Вашите лични данни във възможно най-голяма степен. Ние също така си запазваме правото да използваме лични данни за разследване и наказателно преследване на потребители, които нарушават нашите правила или които имат поведение, което е незаконно или навреждащо по отношение на други лица или на тяхното имущество.

Промяна в организацията

В случай че 3К АД реши да реорганизира или да се освободи от нашата дейност чрез продажба, сливане или придобиване, 3К АД може да сподели лични данни за Вас с настоящи или бъдещи купувачи. Ние ще изискаме всички настоящи или бъдещи купувачи да третират тези лични данни по начин, съответстващ на настоящото известие.

 

Поверителност на децата

3К АД не събира или използва съзнателно каквито и да било лични данни директно от деца на сайтовете на 3К АД („деца“ като лица, които са на възраст под 18 години). Ние не позволяваме съзнателно деца да поръчват нашите продукти, да комуникират с нас или да използват някоя от нашите услуги. Ако сте родител и разберете, че детето Ви ни е предоставило информация, моля, свържете се с нас с помощта на един от методите, посочени по-долу, и ние ще работим заедно, за да се справим с този проблем.

 

Вашите избори за поверителност

Имате право да видите и да получите копие от личните данни за Вас, които съхраняваме, както и да поискате от нас да направим корекции на неточни или непълни лични данни за Вас. Имате право да получите данни, които сте предоставили в машинно четим формат, и да прехвърляте тези данни на друг администратор. Можете също така да поискате изтриването на Вашите лични данни или ограничаването на тяхната обработка или да възразите срещу обработката на лични данни за Вас. За да търсите достъп до лични данни за Вас, да споделите безпокойството си, да подадете оплакване или искане за корекции или да се отпишете от определени програми, моля, свържете се с нашата служба по защитата на поверителността, като щракнете върху връзката „Свържете се с нас“ на използвания от Вас сайт на 3К АД с помощта на информацията за връзка с 3К АД на използваното от Вас мобилно приложение на 3К АД или като ни изпратите имейл на office@3k-solar.bg. Можете също така да изпратите писмо на следния адрес:

3К АД, гр. Варна – централен офис:

гр. Варна, кв. Аспарухово 9003,

обл. Малка чайка;

Органът за защита на данните на Република България е отговорен да гарантира, че в Република България се спазва законът за защита на поверителността. За повече информация относно Вашите права за защита на поверителността или ако не можете да разрешите даден проблем директно с нас, и желаете да направите оплакване, свържете се с: Местните власти.

Във всички комуникации с 3К АД, моля, включвайте Вашия имейл адрес, адреса на уебсайта, мобилното приложение и/или специфичния продукт на 3К АД, за който сте предоставили лични данни (напр. 3k-solar.bg), и подробно обяснение на Вашето искане. Ако желаете да изтриете, измените или коригирате Вашите лични данни и се свързвате с нас чрез имейл, моля, въведете „Deletion Request“ (Искане за изтриване) или „Amendment/Correction Request“ (Искане за изменение/корекция) в реда за тема на имейла. Ние ще отговорим своевременно на всички разумни искания и е възможно да се наложи да потвърдите отново Вашата самоличност, за да обработим някои искания.

 

Защита на данните

3К АД поддържа разумни технически, административни и физически контроли, за да защити каквито и да било лични данни, събрани чрез сайтовете на 3К АД. Винаги обаче съществува известен риск от това, че неупълномощена трета страна би могла да прихване интернет предаване или че някой ще открие начин да „пробие“ нашите системи за защита. Ние Ви призоваваме да сте особено внимателни, когато предавате лични данни по интернет, особено информация, свързана с Вашите финанси. 3К АД не може да гарантира, че неупълномощени трети страни няма да получат достъп до Вашите лични данни; по тази причина, когато подавате лична информация на сайтовете на 3К АД, трябва да прецените внимателно както ползите, така и рисковете.

 

Сайтове на трети страни и добавки за социални медии

Настоящото известие за поверителност не се прилага за сайтове на 3К АД, които нямат връзка към това известие за поверителност, или към уебсайтове на трети страни, към които има връзка от сайтове на 3К АД. Сайтовете на 3К АД може да използват добавки за социални мрежи (напр. бутона „Харесвам“ на Facebook, бутона „Сподели в Twitter“), за да ви дадат възможност лесно да споделяте информация с други хора. Когато посещавате сайтове на 3К АД, операторът на добавката за социални мрежи може да постави бисквитка във Вашия компютър или друго електронно устройство, което позволява на този оператор да разпознава лица, които са посещавали вече нашия сайт. Ако влезете в уебсайта на социалната мрежа (напр. Facebook, Twitter), докато преглеждате нашия сайт на 3К АД, добавката за социални мрежи позволява на уебсайта на социалната мрежа да получи информация, че сте посетили нашия сайт на 3К АД. Добавката за социални мрежи също така позволява на уебсайта на социалната мрежа да споделя информация за Вашите дейности на нашия сайт на 3К АД с други потребители на техния уебсайт на социална мрежа. Тези настройки за споделяне се управляват от уебсайта на социалната мрежа и са уредени от неговата политика за поверителност.

Глобален достъп до нашите сайтове

Този сайт е собственост и се управлява от 3К АД в Република България, но до предоставяната от Вас информация ще имат достъп нашите свързани лица, продавачи и доставчици в други държави в съответствие с настоящата политика. Освен това, ако посещавате този сайт от държава, различна от Република България, Вашата комуникация с нас по необходимост ще доведе до прехвърляне на информация през международните граници. Нивото на правната защита за лични данни не е едно и също във всички държави. Ние обаче ще предприемем мерките за защита, описани в настоящото известие за поверителност, с цел да запазим Вашата информация защитена. С използването на този сайт Вие разбирате, че Вашите лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в Република България и в която и да било държава, в която можем да прехвърлим Вашата информация в хода на изпълнение на нашите бизнес дейности.

Известие за жителите на България

При съблюдаване на определени ограничения съгласно Гражданския процесуален кодекс на Република България жителите на Република България може да поискат от нас да им предоставим (i) списък с определени категории лични данни, които сме разкрили на трети страни за целите на техния директен маркетинг по време на предходната календарна година, и (ii) самоличността на тези трети страни. За да направят това искане, жителите на Република България могат да се свържат с нас на office@3k-solar.bg.

 

Промени в нашата Политика за поверителност

Ние ще използваме личните данни само по начина, описан в тази Политика за поверителност, която е била в сила при събирането на информацията от Вас или както сме били упълномощени от Вас. Ние обаче, и при спазване на каквито и да било приложими изисквания за съгласие, си запазваме правото да променяме по всяко време условията на тази Политика за поверителност. Каквито и да било промени на настоящата Политика за поверителност ще бъдат отразени на тази страница с нова дата на влизане в сила. 3К АД Ви призовава да преглеждате редовно тази Политика за поверителност за каквито и да било промени. Каквито и да било лични данни, събирани при Вашето продължаващо използване на сайтовете на 3К АД, ще бъдат обработвани в съответствие с публикуваната към момента Политика за поверителност.

 

Допълнителен език за условията на онлайн използване

 

Поверителност и защита

3К АД („3К АД“) – заедно със своите свързани лица и филиали, уважава Вашата поверителност, цени нашите взаимоотношения и поема задължението да гарантира Вашата поверителност. Ние разбираме важността на поверителността за нашите клиенти и посетителите на уебсайтовете на 3К АД. Нашето използване на лични данни, които могат да Ви идентифицират, се урежда от нашата Политика за поверителност и като получавате достъп до и използвате уебсайтовете на 3К АД, Вие се ангажирате да спазвате тази Политика за поверителност.

Вие разбирате и се съгласявате, че когато подавате Вашата лична информация, която може да Ви идентифицира, на уебсайтове на 3К АД, 3К АД е предприела предпазни марки за предотвратяване на неупълномощен достъп или прихващане, няма абсолютна гаранция за защита. В МАЛКО ВЕРОЯТНИЯ СЛУЧАЙ НА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ НЕУПЪЛНОМОЩЕН ДОСТЪП ВЪПРЕКИ НАШИТЕ УСИЛИЯ 3К АД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТАКИВА ПРИХВАЩАНИЯ ИЛИ НЕУПЪЛНОМОЩЕН ДОСТЪП ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ВЪЗМОЖНОСТИ), ПОНЕСЕНИ ОТ КЛИЕНТА ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОРИ АКО 3К АД Е БИЛА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ НАСТЪПВАНЕТО НА ТАКИВА ЩЕТИ, 3К АД НЕ ГАРАНТИРА, БИЛО ТО ИЗРИЧНО ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КОЙТО И ДА БИЛО КЛИЕНТ, НЯМА ДА БЪДЕ ОБЕКТ НА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ НЕУПЪЛНОМОЩЕН ДОСТЪП И НЕ ПРЕДОСТАВЯ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. ВСЕКИ КЛИЕНТ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА НА СОБСТВЕНАТА СИ ПАРОЛА.