Специалност “Трайни насаждения”


Описание:

Обучението за професията „Техник-растениевъд“ със специалност „Трайни насаждения“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • определяне количеството семена и посадъчен материал и извършване на сеитба и засаждане;
  • обработка на почвата според агротехническите изисквания и спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански дейности;
  • разпознаване на основните групи вредители по селскостопанските полски култури и основни методи и средства за провеждането на растително-защитни мероприятия;
  • изчисляване на нормата на торене и извършване на торене, както и определяне на поливната и напоителна норма и извършване на напояването;
  • извършване на основни технологични операции при отглеждане и прибиране на плодовете и тяхната търговска реализация, правилно съхранение на продукцията;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят като полевъди и зеленчукопроизводители, овощари и работници, отглеждащи трайни насаждения, градинари и работници в оранжерии, парници и разсадници, работници, отглеждащи смесени култури, растениевъди, произвеждащи за собствено потребление, както и на други длъжности, включени при актуализирането на НКПД.