Описание:

Обучението за професията „Пътен строител“ със специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • познаване на основните строителни материали, знае и прилага правилата за поддържането, транспорта и съхранението им;
  • познаване и спазване на технологичната последователност за изпълнение на строителните работи;
  • познаване и спазване на нормативните документи, регламентиращи дейностите в строителството;
  • измерване на дължина и маса и изчислява площ и обем – ръчно, с калкулатор или с компютърни програми;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във фирми, занимаващи се със изграждане, ремонт и поддръжка на пътища като помощници в строителството на пътища, железопътни линии и магистрали и съоръженията към тях.