Описание:

Обучението за професията „Сътрудник социални дейности“ със специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • подпомагане работата на социалния работник при проучване на положението на лицата, които са обект на социални помощи и на социални услуги;
  • подпомагане взаимодействието между институциите при настаняването на деца в семейна среда или близка до нея и настаняването им в подходящи специализирани институции;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във правителствени или неправителствени организации по осъществяване социална защита на маргиналните групи лица, като социален асистент за подпомагане на деца и възрастни.