Описание:

Обучението за професията „Дизайнер“ със специалност „Промишлен дизайн“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • изготвяне на становища за състоянието на околната среда и предприемане на превантивни мерки за нейното опазване;
  • проектира дизайна на нови или предлага модификации на вече същестуващи изделия според изискванията за ергономичност, функционалност и естетичност;
  • проектиране чрез съвременни програмни продукти като AutoCAD, CorelDraw, Photoshop;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във фирми, извършващи дизайнерско проектиране, информационно проектиране, пространствено проектиране на изделия, реклама и предпечат.