Описание:

Обучението за професията Озеленител със специалност Парково строителство и озеленяванедава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • познаване на устройството и принципа на работа, съхраняване и боравене с инструментите, уредите, машините и съоръженията, използвани при разсадниковите дейности и парковото строителство;
  • прилагане на технологиите и методите в парковото строителство, изграждане и поддържа декоративни настилки, паркова архитектура в кътове за отдих и тн.;
  • използване на методите на засаждане на различни дървесни и храстови видове и последващо отглеждане;
  • познаване на устройството и принципа на работа, съхранява и борави с инструментите, уредите, машините и съоръженията, използвани при разсадниковите дейности и парковото строителство;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във оранжерии и разсадници като озеленители, поддръжка на зелени обекти и паркове,  във фирми изпълнители на проекти .