Описание:

Обучението за професията „Хотелиер“ със специалност „Организация на хотелиерството“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • организация и управление на всички дейности в хотела, свързани с посрещането, настаняването, изхранването и обслужването на туристите, управлението и техниката в хотелиерството и ресторантьорството, както и на допълнителните дейности в хотела;
  • използване на съвременните маркетингови и рекламни концепции съобразно стандартите за работа и изискванията за високо качество на хотелиерския продукт, съответстващ на категорията на обекта;
  • прилагане на системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят като висококвалифицирани изпълнители, организатори, мениджъри, технолози, специалисти по маркетинг и реклама в системата на хотелиерството – туристически и хотелски комплекси, хотелски вериги, хотели, ресторанти, служби, фирми и организации за контрол на качеството в хотелиерството и ресторантьорството.