Описание:

Обучението за професията „Администратор в хотелиерството“ със специалност „Организация на обслужването в хотелиерството“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • познаване и прилагане на техниките за настаняване, обслужване и изпращане на гости, хотелски стандарти и процедури, справяне с оплаквания и конфликтни ситуации, умения за адекватен отговор на специфичните нужди и изисквания на всеки клиент, професионални умения при продажба на хотелиерски продукти, телефонен етикет и ефективна комуникация;
  • познаване на нормативните документи за оформяне на оперативно-техническа документация, работа с компютър;
  •  познаване на техническите и експлоатационни характеристики на основните машини и съоръжения, инсталации, инвентар и обзавеждане на рецепцията и приемния хол на хотела

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във в малки и средни хотели, семейни хотели и други места за настаняване като администратори, домакини, управители и др.