Описание:

Обучението за професията „Оперативен счетоводител“ със специалност „Оперативно счетоводство“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • съставяне на първични счетоводни документи, класифициране и сортиране, подреждане и архивиране на отчетната информация в установените срокове;
  • извършване на анализ на синтетичните сметки и аналитичните партиди по тях, ежемесечно приключване на разчети по ЗДДС;
  • съставяне на разчетно-платежни ведомости за възнаграждения на персонала, като се представя справки и отчети за тях;
  • получаване, събиране и обработване на статистическа, финансова и друга отчетна информация, свързана с дейността на предприятието като се следи за своевременното й създаване и придвижване;
  • извършване на контролни проверки на материалноотговорни лица и др.;

 

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във  в счетоводни фирми, финансово-счетоводни отдели на различни предприятия, могат да работят във всички сфери на частния и обществения сектор в икономиката на страната и в света.