Описание:

Обучението за професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ със специалност „Възобновяеми енергийни източници“ дава на обучаваните необходимите знания, практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

  • шлосерски и заваръчни операции, такелажни операции с подемно-транспортна техника, монтажно- демонтажни и ремонтни операции с машинни елементи, детайли и възли, изработване на елементи от инсталации и съоръжения;
  • монтаж и демонтаж на съоръжения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ, участие при подготовка, пускане в действие и въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ;
  • извършване на профилактика на съоръжения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ;
  • ремонт на детайли и възли от съоръжения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ;

Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във във фирми за конструиране и изработване на съоръжения и инсталации за използване на възобновяеми енергийни източници, както и  във фирми предлагащи  монтаж, поддръжка и експлоатация на инсталации за производство на електрическа енергия.